SÚŤAŽNÝ PORIADOK MTB XCM 2020

Slovenský zväz cyklistiky, Komisia horskej cyklistiky XC ( K XC MTB SZC )

SÚŤAŽNÝ PORIADOK MTB XCM 2020

Slovenský pohár a MSR v MTB XCM 2020

Článok 1 – Všeobecné predpisy

Najvyššou domácou súťažou MTB XCM pre rok 2020 je Slovenský pohár a Majstrovstvá SR XCM 2020.

Slovenský zväz cyklistiky ( ďalej len SZC ) zastúpený Komisiou XC MTB ( ďalej len K XC MTB ) poveruje na základe dohody iné osoby ( cyklistický alebo športový klub, TJ, inú právnickú alebo fyzickú osobu ) technickou realizáciou jednotlivých kôl. Táto osoba má štatút organizačno – technického realizátora ( ďalej OTR ).
Vypisovanie jednotlivých kôl sa riadi platnými športovo-technickými predpismi SZC ( ŠTP SZC ) a súťažnými pravidlami horskej cyklistiky v SR. Tento Súťažný poriadok upresňuje vyššie spomenuté dokumenty a je záväzný pre všetkých účastníkov pretekov ( OTR, rozhodcov, pretekárov, trénerov a pod. ).
Na súťaž môže byť použitý len taký bicykel, ktorý spĺňa technické a bezpečnostné požiadavky podľa predpisov UCI a SZC ( pozn. : je možné používať bicykle s rozmermi kolies 26“ až 29“ ). Pretekár musí byť tiež vybavený predpísanými ochrannými pomôckami, taktiež podľa platných predpisov a pravidiel UCI a SZC.

Článok 2 – pravidlá

2.1 Tento súťažný poriadok upravuje súťažné podmienky SP MTB XCM 2020.

2.2 Ak tento súťažný poriadok nestanovuje inak, tak platia pravidlá UCI pre MTB v roku 2020 a súťažné pravidlá horskej cyklistiky v SR pre rok 2020.

Článok 3 – povinnosti OTR

3.1 OTR je zodpovedný za dodržanie všetkých všeobecne záväzných predpisov týkajúcich sa organizovania športových podujatí.

3.2 OTR je povinný dodržiavať bezo zmien registračný servis ako aj výsledkový servis a časomieru. Doporučuje sa registračný servis Sao-Tatry, časomiera a výsledkový servis VOS – TPK. Pokiaľ OTR použije iný registračný servis a časomieru, je povinný zabezpečiť jeho kompatibilitu s VOS – TPK a Sao-Tatry na svoje náklady.

3.3 Pokiaľ si usporiadateľ vytvorí kategóriu mimo kategórie vytvorené registračným servisom, rieši si v takom prípade registráciu ako aj vyhodnotenie na vlastné náklady a réžiu.

3.4 Na preteky SP MTB XCM zabezpečí OTR primerané sociálno – technické zázemie pre pretekárov.

3.5 OTR je povinný zabezpečiť značenie trate v súlade s pravidlami a predpismi UCI ( viď  kap 2. § 4 pravidlá SZC MTB ), a informovať pretekárov a rozhodcov o prípadnom  použití iného doplnkového značenia.

3.6 OTR je povinný zabezpečiť dostatočné množstvo poučených usporiadateľov na trati  ktorí predovšetkým ovládajú pravidlá cestnej premávky, a vedia kontaktovať prvú  pomoc alebo technickú pomoc v prípade potreby. OTR je tiež povinný umiestniť upozorňujúcu tabulu a regulovčíka na miesta kde trasa prechádza cez cestnú komunikáciu. ( ostatné podľa kap.1 § 5 pravidiel SZC MTB )

3.7 OTR je povinný zabezpečiť kontrolné body zo zapisovaním prejazdov na trati tak aby  čo najviac obmedzil možnosti skrátenia trate, a v prípade protestov umožnil rozhodcom spätnú kontrolu prejazdov.

3.8 OTR je povinný na trati zabezpečiť občerstvovacie stanice a stanice technickej pomoci ( pre krátku trať minimálne 1, pre strednú trať min. 2, a na dlhú trať min. 4 ).  Občerstvovacie stanice musia byť umiestnené na rovine alebo v miernom kopci, tak aby  pri zastavení viacerých pretekárov naraz ostal dostatočný priestor na prejazd ostatných  pretekárov!

3.9 OTR je povinný zabezpečiť radenie pretekárov ( VIP ) na štart, vid článok 9. 

Článok 4 – Rozpis pretekov (propozície)

4.1 OTR má povinnosť vypracovať rozpis pretekov, v ktorom musia byť jasne vyznačené kategórie, pre ktoré je slovenský pohár vypísaný ( viď čl. 8.1. ). Tento rozpis zverejní najmenej 30 dní pred termínom pretekov na svojich web stránkach a pošle pre zverejnenie na stránke SZC na adresu: media@cyklistikaszc.sk.

4.2 K XC MTB zabezpečí zverejnenie kalendára SP MTB XCM 2020 na oficiálnej web stránke SZC spolu s rozpismi jednotlivých pretekov.

4.3 OTR môže podľa vlastného uváženia zverejniť schválený rozpis aj na iných webových stránkach, alebo rozoslať jednotlivým klubom.

4.4 Propozície musia obsahovať nasledovné informácie:

1) Názov podujatia, označenie národnej alebo UCI kategórie;

2) Miesto a dátum konania pretekov;

3) Názov usporiadateľa;

4) Meno a kontakt hlavného usporiadateľa (riaditeľa pretekov);

5 ) Názov a kontakt záchrannej služby;

6) Popis, ako sa dostať na miesto podujatia, možnosti parkovania;

7) Technické parametre (mapa trate a výškový profil s označením občerstvovacích staníc, miesta technickej pomoci a umiestnenie posádok prvej pomoci, miesta a časy limitov na trati);

8) Miesto a čas prezentácie;

9) Kategórie slovenského pohára XCM vid čl 8.1.;

10) Trasy podľa kategórií;

11) Výška štartovného;

12) Možnosti tréningu na trati;

13) Časy štartov jednotlivých kategórií;

14) Značenie trate ( ak je nejaké doplnkové alebo špecifické značenie mimo pravidiel UCI );

5) Forma časomiery;

16) Čas uzávierky trate;

17) Časový harmonogram vyhlásenia výsledkov;

18) Finančné odmeny;

Článok 5 – Rozhodcovia

5.1 Rozhodcu na preteky SP XCM a MSR XCM 2020 deleguje komisia rozhodcov SZC.

Článok 6 – Zmeny alebo zrušenie podujatia

6.1 Neuskutočnenie pretekov zaradených do kalendára SZC musí OTR oznámiť na vlastné náklady najneskôr 10 dní pred ich plánovaným konaním písomným oznámením na adresy podľa článku 4.1. 4.2. a 4.3. tohto súťažného poriadku.

6.2 Podľa článku 6.1. sa postupuje aj pri zmene plánovaného termínu alebo miesta preteku.

6.3 Neuskutočnenie pretekov bez závažného dôvodu, alebo nedodržanie článkov 6.1 alebo 6.2 má za následok disciplinárne konanie voči OTR podľa ŠTP SZC.

Článok 7 – Podpora OTR, ceny a odmeny

7.1 SZC prispieva na technické zabezpečenie pre OTR sumou 800€. Ďalšie prostriedky na organizovanie si OTR zabezpečuje vlastnou aktivitou.

7.2 OTR je povinný vyplatiť finančné odmeny minimálne v týchto kategóriách a v sumách :

Muži nad 18r (spoločné poradie Elite, U23 a masters) s licenciou SZC/UCI na dlhej trati:
1.m – 100e, 2.m – 80e, 3.m – 60e, 4.m – 40e, 5.m – 20e

Ženy nad 18r (spoločné poradie Elite, U23 a masters) s licenciou SZC/UCI na dlhej trati:
1.m – 60e, 2.m – 40e, 3.m – 20e
(Ak je štartujúcich žien s platnou licenciou viac ako 10 platia finančné prémie vo výške ako pre mužov). Navýšenie týchto odmien ako aj udelenie finančných prémií v ostatných kategóriách je
dobrovoľné a je na uvážení a rozhodnutí každého organizátora individuálne.

7.3 Celkové poradie SP XCM sa vyhlasuje na poslednom finálovom kole. V celkovom poradí Slovenský pohár XCM 2020 budú vyhlásení prví traja pretekári v každej kategórii podľa bodu 8.1.

7.4 Pri pretekoch SP v XCM sa neurčuje maximálna výška štartovného.

Článok 8 – Kategórie a výsledky

8.1 Slovenský pohár XCM je v roku 2020 vypísaný pre nasledovné kategórie:

Muži 19-39 rokov – dlhá trať, min. 60 km

Muži Masters 40-49 rokov – dlhá trať, min. 60 km

Muži Masters 50 rokov a starší – dlhá trať, min. 60 km

Ženy 19-39 rokov – dlhá trať, min. 60 km

Ženy Masters 40 rokov a staršie – stredná trať, min. 40 km

Juniori 17-18 rokov, stredná trať, min. 40 km

Juniorky 17-18 rokov, stredná trať, min. 40 km

Kadeti 15-16 rokov, trať cca 20 km, ( tzv. rodinná či krátka trať )

Kadetky 15-16 rokov, trať cca 20 km, ( tzv. rodinná či krátka trať )

8.2 Do kategórií uvedených v bode 8.1 budú započítaní len pretekári vlastniaci licenciu SZC plus pretekári s národnou licenciou SZC ako aj iných členských štátov UCI platnú pre rok 2020. Pretekár je povinný preukázať sa platnou licenciou pri registrácii v kancelárii pretekov.

8.3 Majstrovstvá SR XCM 2020 sú vypísané pre nasledovné kategórie:

Muži Elite+U23 rokov – dlhá trať, min. 60 km

Muži Masters A 30 – 39 rokov – dlhá trať, min. 60 km

Muži Masters B 40 – 49 rokov – dlhá trať, min. 60 km

Muži Masters 50 rokov a starší – dlhá trať, min. 60 km

Ženy Elite+U23 rokov – dlhá trať, min. 60 km
Ženy Masters A 30-39 rokov – dlhá trať, min. 60 km
Ženy Masters 40 rokov a staršie – stredná trať, min. 40 km
Juniori 17-18 rokov, stredná trať, min. 40 km

Juniorky 17-18 rokov, stredná trať, min. 40 km

Kadeti do 16 rokov, trať cca 20 km, ( tzv. rodinná či krátka trať )

Kadetky do 16 rokov, trať cca 20 km, ( tzv. rodinná či krátka trať )

Víťaz každej kategórie obdrží Majstrovský dres, prví traja diplomy a medaily.

8.4 Do výsledkov MSR XCM 2020 budú zaradení len Slovenskí pretekári vlastniaci platnú licenciu SZC na rok 2020 alebo platnú licenciu iných členských štátov UCI platnú pre rok 2020. Pretekár je povinný preukázať sa platnou licenciou pri registrácii v kancelárii pretekov.

8.5 Bodovanie Slovenského pohára XCM 2020:

A/ do celkového hodnotenia bude pretekárom zarátaných 4 najlepšie výsledky zo všetkých 5 kôl SP XCM 2020 vrátane MSR XCM podľa kalendára v bode 8.6

B/ v pretekoch SP XCM 2020 sa prideľujú body prvým 20-tim pretekárom podľa nasledovného kľúča, na trati vyhlásenej ako SP 30, 22, 16, 13, 10, 8, 6, 4, 2, a od 10. do 20.miesta 1 bod

C/ body dosiahnuté v MSR XCM 2020 budú násobené koeficientom 2.

D/ Pri rovnosti bodov rozhodujú v celkovom poradí:

1/ lepšie umiestnenie na MSR

2/ vyšší počet lepších umiestnení počas seriálu SP

3/ lepšie umiestnenie vo finále SP

8.6 Kalendár podujatí Slovenského pohára XCM 2020 :

8.8.2020 Svit ŠKODA HORAL MTB Maratón
15.8.2020 Granč-Petrovce Kráľovský MTB maratón – Majstrovstvá SR
5.9.2020 Hrabušice ŠKODA Slovenský Raj
12.9.2020 Košice MTB Singletrack marathon – UCI MTB Marathon Series
29.9.2020 Rajecké Teplice ŠKODA MTB maratón Rajecké teplice – finále SP

Článok 9 – Radenie pretekárov na štart ( VIP zóna )

9.1 VIP zóna je priestor za štartovacou bránou v dĺžke 20m oddelená páskou od ostatných pretekárov, a slúži na zaradenie elitných domácich a zahraničných pretekárov
s
licenciou UCI alebo SZC, najlepších pretekárov v poradí Slov. pohára XCM a lídrov ďalších seriálov ktorých je dané podujatie súčasťou (Škoda bike open tour, Východ MTB liga atd ), do oddeleného priestoru. Má slúžiť na zviditeľnenie týchto pretekárov, na ich nerušenú prípravu na štart 
a obmedzenie kolízie výkonnostne a technicky slabšími pretekármi po štarte .

9.2 OTR je povinný zabezpečiť a oddeliť priestor VIP na strednej a dlhej trati. Pokiaľ sa štart na niektorej trati delí na viac štartov alebo štartovacích vln, VIP je  potrebné vytvoriť iba pre prvý štart (prvú vlnu).

9.3 OTR ( v spolupráci so Sao-Tatry ) je povinný zabezpečiť označenie štartových čísiel pri  registrácii týchto pretekárov červenou samolepiacou bodkou v priemere 2-3cm s logom
SZC .
Pri registrácii sa odporúča samostatná značená priehradka s názvom VIP kde sa majú títo pretekári hlásiť a registrovať .

9.3 Rozhodca SZC zabezpečí v spolupráci so Sao-Tatry zoznam VIP pretekárov podľa priebežného poradia Slovenského pohára XCM 2020, zoznam ďalších pretekárov ktorí majú právo byť vo VIP, zabezpečí a odovzdá OTR rozhodcovi max. 1 hodinu pred štartom príslušnej kategórie .

9.4 OTR musí zabezpečiť prístup pretekárov do VIP popri štartovacom oblúku (nechá 1 voľný otvárací koridor na tento účel) z boku kde rozhodca pustí iba označeného pretekára podľa bodu 9.3 a podľa štartového čísla. Rozhodca po uzavretí priestoru odstráni oddeľovaciu pásku na konci tejto zóny.

9.5 VIP zóna sa otvára 20 min pred štartom a uzatvára 5 min pred štartom. Pretekár ktorý  príde po uzavretí VIP sa môže zaradiť už len medzi pretekárov mimo VIP .

9.2 Do VIP budú zaradený a volaný na štart rozhodcom pretekári podľa nasledujúceho klúča a poradia .

1) poradie v rebríčku UCI XCM (Marathon Series),

2) poradie vo svetovom rebríčku UCI XCO,

3) aktuálny majster SR v XCM a XCO,

4) aktuálne poradie v slov. pohári XCM:

Na dlhej trati : prvých 20 mužov, a prvých 10 žien

Na strednej trati : prvých 10 juniorov, prvých 5 junioriek

Na krátkej trati : prvých 10 kadetov, prvých 5 kadetiek ( na prvom podujatí seriálu sa radí podľa celkového poradia slov. pohára XCM 2019 )

5) ďalších max. 20 pretekárov podľa uváženia a odporúčania OTR a odsúhlasenia rozhodcom ktorí:

– vlastnia licenciu SZC alebo UCI a sú lídrami iných seriálov ktorých je podujatie súčasťou .

– vlastnia licenciu SZC alebo UCI ale nezapadajú do vyššie spomenutých zoznamov 1 až 4 ,majú však preukázateľné dobré umiestnenie na danom podujatí z predchádzajúcich ročníkov, prípadne na inom zahraničnom podujatí .
OTR je povinný zoznam týchto pretekárov vopred pripraviť a odovzdať rozhodcom najneskôr

1 hodinu pred štartom.

9.3 Pretekári zaradení do VIP sa riadia pravidlami UCI MTB pre rok 2020 a súťažnými pravidlami horskej cyklistiky v SR pre rok 2020.

Článok 10. – práva a povinnosti pretekárov, fair-play

10.1 Pretekári sú povinní prihlásiť sa pred pretekmi v kancelárii pretekov v súlade s rozpisom pretekov. Pretekár, ktorý úmyselne poškodí štartové číslo môže byť vylúčený z pretekov. Pretekár je povinný umiestniť štartové číslo na riaditkach bicykla takým spôsobom, aby bolo dobre viditeľné a čitateľné počas celej doby trvania pretekov.

10.2 V priebehu sezóny pretekár nesmie meniť kategóriu. Prechod z nižšej do vyššej kategórie je možný len podľa ŠTP SZC a musí byť schválený SZC. Pretekár alebo jeho tréner musia pri prezentácii predložiť platný doklad o tejto skutočnosti.

10.3 Pretekár ktorý má právo byť vo VIP zóne ( vid bod č.9. ), alebo o to chce požiadať sa musí pri registrácii zaradiť k priehradke s označením VIP. Do zóny VIP sa musí pretekár dostaviť najneskôr 5 min pred štartom. Ak tak neurobí môže štartovať len spolu s ostanými pretekármi radenými mimo tejto zóny.

Zaradiť sa na štart spredu od štartovacej brány je ZAKÁZANÉ !

10.4 Pretekár môže prijať na trati občerstvenie a technickú pomoc len na vyznačených  miestach (ďalej viď pravidlá UCI MTB 2020 )

10.5 V prípade ak je pretekár svedkom nehody je povinný poskytnúť alebo zavolať prvú  pomoc, alebo to nahlásiť najbližšiemu usporiadateľovi na trati .

10.6 V prípade opustenia pretekov je pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť  organizátorovi, rozhodcom alebo časomiere .

10.7 Mimo vyznačené občerstvovacie zóny je vyhadzovanie akýchkoľvek odpadkov prísne  zakázané a vedie k okamžitej diskvalifikácii.

10.8 FAIR PLAY – žiadna sekunda, či výsledok nestoja za to, aby bol poškodený iný  pretekár alebo organizátor. Na pretekoch v horskej cyklistike, je umenie zvládať  bicykel a nie mať „široké ramená“, či pomocníkov. Účastníci sa musia správať  športovo a tolerantne ku všetkým pretekárom všetkých kategórii. Umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli bez obmedzení a to hore aj dole kopcom. Rovnako rýchlejší pretekári musia brať ohľad na pomalších, technicky menej zručných.

Nebezpečné správanie akéhokoľvek druhu voči iným pretekárom môže viesť  k diskvalifikácii.

V Bratislave 11. 06. 2020 Komisia horskej cyklistiky SZC

Translate »