SARU projekt

NAŠA MISIA

Poslaním projektu „Športoví ambasadori vo vidieckych oblastiach (SARU)“ je poskytovať podporu, ktorá umožní komunitám v menej privilegovaných oblastiach organizovať atraktívne športové podujatia, a tak podnietiť budovanie miestnej komunity, ako aj podporovanie športovej angažovanosti a dosahovať vyššieho turistickéhého a ekonomického prínosu. Hlavné aktivity projektu sú postavené na vytvorení školiacich manuálov ambasádormi, aby miestne komunity získali najdôležitejšie základy plánovania trás pre prírodné športové preteky. Metodiku plánovania a výstavby tratí a miest pre vonkajšie športové podujatia a športové preteky vypracovávajú členovia konzorcia, všetci skúsení organizátori outdoorových pretekov, ktoré sa rozširujú do menších športových klubov a športových zástupcov mládežníckych združení / obcí v okrajových častiach (vidiecke oblasti).

PRE KOHO:

Zamestnanci a dobrovoľníci športových organizácií (zvyšovanie a systematizácia vedomostí o plánovaní tratí)

Zainteresované strany, pracovníci športových klubov, mládežnícke kluby, obce vo vidieckych oblastiach (povedomie o dôležitosti športu a športových podujatí, znalosť plánovania trasy, akčný plán)

Miestni občania / mládež vo vidieckych oblastiach (koneční príjemcovia)

ČO BY SME CHCELI DOSIAHNUŤ

Všeobecné ciele:
Zhromažďovať a systematizovať vedomosti o aspektoch plánovania športového podujatia v prírode, pokiaľ ide o plánovanie miesta a trasy

Prenos systematických poznatkov do znevýhodnených vidieckych sídiel, ktorým môžu chýbať know-how a zdroje na zorganizovanie podujatia, ale ktoré sú otvorené tomu, aby sa učili a boli vyslancami vidieckeho športu v ich miestnej oblasti.

Konkrétne ciele:
Zhromažďovať osvedčené postupy a ukazovatele kvality pri organizovaní športových podujatí v prírode

Systematizovať vedomosti a vytvoriť spoločnú metodiku a systém kvality v teréne

Zdieľať spoločné know-how a vytvárať ambasadorov vo vlastnej organizácii

Vzdelávať miestnych vidieckych ambasadorov o vyvinutej metodike

Pripraviť akčný plán s vybranými ambasadormi pre ich umiestnenie

 

KTO SME

Konzorcium sa skladá zo 4 partnerov zo 4 krajín (HU, GR, IT, SK), z ktorých každá je aktívna v oblasti organizovania športových podujatí a športových dostihov v prírodných športoch (MTB, beh na stopách, nordic walking). Sú vplyvnými športovými aktérmi vo svojom regióne a usilujú sa šíriť poslanie sociálneho a hospodárskeho rastu prostredníctvom športu vo vidieckych oblastiach.

ČO JE INOVATÍVNE

Inovačné aspekty nášho projektu spočívajú v jeho špecifických črtách a praktických prístupoch. Ponúka modely vychádzajúce zo skutočných skúseností partnerov. Je tiež inovatívny v tom, že nehovorí teoreticky o dôležitosti športu a sociálneho začlenenia a súdržnosti, ale ponúka veľmi konkrétne prístupy špecifické pre jednotlivé odvetvia športu a vyzdvihuje tie prvky, ktoré pomáhajú podniknúť prvé kroky začínajúce od nuly. Sme presvedčení, že teoretické dokumenty a politické dokumenty sú nevyhnuteľné pre stanovenie smerov a stratégií, ale na vyvolanie skutočných zmien sú potrebné dobre podložené, skutočné modely so skutočnými súvislosťami podstatnými praktickými informáciami.

PREČO JE TO DOBRÉ

Poskytovanie dodatkov k prieskumom súvisiacich so športovým dobrovoľníctvom (priorita EÚ v športe)
Poskytnutie modelu pre všetkých organizátorov športových podujatí MTB a horských behov
Poskytovanie modelu pre organizátorov športových podujatí v prírode
Poskytnutie modelu plánovania a zostavovania trás Zvyšovanie informovanosti o športe a HEPA v znevýhodnených oblastiach
Potenciálne pomôcť sociálnej súdržnosti vo vidieckych regiónoch
Prispievať k hospodárskemu rastu a vytvárať nové pracovné miesta v znevýhodnených regiónoch
Poskytovanie rád o možných formách neformálneho vzdelávania

 

Translate »