HORAL TOUR 2016 – propozície

3-dňový etapový MTB maratón HORAL TOUR 8. ročník – propozície

Termín:                           HORAL TOUR: piatok sobota, nedeľa 12.-14.8.2016
Usporiadateľ:                
ŠK HORAL – ALTO Slovakia, mesto Svit, obce Liptovská Teplička a Šuňava

Generálni sponzori:      DEMA Senica a.s.,        ALTO Slovakia s.r.o. SVIT
Hlavný rozhodca:          Ing. Richard Gross
HORAL TOUR:               1. etapa:
Vysokotatranská = 40 km, celkové prevýšenie 1.900 m
                                        2. etapa: Nízkotatranská = HORAL KREJZI alebo HORAL LEJZI alebo HORAL SENZI (viď. propozície HORAL)
                                        3. etapa: Cros Country = 7 x okruh 4,2 km,celkové prevýšenie 8 x 200 m. (Ženy a MASTERS okruh 5x)
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu trasy!

Charakteristika:             Horský trojdňový MTB cyklomaratón (3 etapy) v atraktívnom vysokohorskom prostredí Vysokých a Nízkych Tatier. Dlhé a náročné stúpania. Prekrásne výhľady. 3. etapa – technický Cross country okruh.

Registrácia:                    SVIT ISKRA ARÉNA v piatok 12.8.2016 od 11:00 do 12:30 Na registrácii HORAL TOUR už nie je možné prihlásenie. Registrovaní môžu byť iba vopred prihlásení cyklisti !!!

Zoberte so sebou zdravotný preukaz poistenca !

Štart 1. etapa:                SVIT ISKRA ARÉNA, piatok 12.8.2016 o 13:00 hod.          Cieľ: SVIT ISKRA ARÉNA cca od 15:00 do 17:00
Štart 2. etapa:                 HORAL Krejzi:
SVIT ISKRA ARÉNA o 7:00 hod.                  Cieľ: SVIT ISKRA ARÉNA cca od 14:30 do 19:00
                                         HORAL Lejzi: SVIT ISKRA ARÉNA o 9:00 hod.                  Cieľ: SVIT ISKRA ARÉNA cca od 12:30 do 16:30
HORAL Senzi:
SVIT ISKRA ARÉNA o 10:00 hod.               Cieľ: SVIT ISKRA ARÉNA cca od 12:30 do 14:30
Štart 3. etapa                 
SVIT, ISKRA ARÉNA, nedeľa 14.8.2016 o 13:30                Cieľ: SVIT, ISKRA ARÉNA cca od 15:30 do 16:00

Ceny:                               Pre prvých troch v každej kategórii vecné ceny za 1. etapu, za 3. etapu a celkové výsledky HORAL TOUR. Za druhú etapu sa udeľujú ceny v rámci maratónu HORAL.

Súťaže tímov:                Najpomalší tím – počíta sa súčet časov všetkých členov tímu na všetkých trasách etapového HORAL TOUR, pričom víťazí najvyšší súčet časov. Ak sú členmi tímu aj jazdci, ktorí absolvujú iba samostatný maratón HORAL, aj tento čas sa do tejto súťaze započítava.

Najrýchlejší tím:             Počíta sa súčet bodov troch najrýchlejších členov tímu na etapovom HORAL TOUR. Podmienkou je, aby minimálne títo traja členovia tímu mali absolvované všetky tri etapy HORAL TOUR.

Bodovanie:                     1.etapa…víťaz 1.000bodov, 2.etapa: HORAL KREJZI…víťaz1.200bodov, HORAL LEJZI…víťaz 1.000 bodov, HORAL SENZI…víťaz 800 bodov. 3.etapa…víťaz 1.000bodov. Ostatní podľa vzorca v závislosti od časových odstupov.

Tabuľka trás a vekových kategórií:

Kategória

TRASA 2. Etapa – sobota

3. etapa

Krejzi

A – trasa

extrém maratón

Lejzi

B -trasa

maratón

Senzi

C – trasa

polmaratón

Ízi

D – trasa

štvrťmaratón

Dejzi

XC okruh

Juniori – 17, 18 rokov

 

 

   

5 x

Muži – 19 – 39 rokov

   

7 x

Muži – 40 – 49 rokov  √  √  √      5 x
Muži Masters od 50 rokov

   

5 x

             
Ženy bez rozdielu veku

   

5 x

               

Vyhlásenie výsl.:            HORAL – sobota 18:00. Losovanie tomboly v sobotu večer od 19:00, HORAL TOUR a súťaže tímov – nedeľa 17:00

Úhrada štartovného:
Súčasne s prihláškou
A) prevodom na účet
B) poštovou poukážkou na účet organizátora.

                                         V oboch prípadoch na účet 1473760653 / 0200 (VÚB Svit), IBAN: SK79 0200 0000 0014 7376 0653. Ako variabilný symbol uvádzajte dátum narodenia v tvare RRRRMMDD. Kópiu dokladu o zaplatení prineste so sebou na prezentáciu, kôli predídeniu prípadných nedorozumení.

                                         Účastníci z CZ môžu platiť na účet: 389426033/0800 prepočet kurzom: 1,- € = 27,-CZK

Občerstvenie:                občerstvovacie stanice na trase. V cieli jedlo + pivo (alebo nealko)
Ubytovanie:                    1. stany v areáli plavárne, 2. množstvo penziónov a hotelov v okolí
Prihlášky:                        Prostredníctvom ON-LINE prihlasovacieho systému. Alebo vytlačenú a vyplnenú prihlášku pošlite spolu s kópiou potvrdenia o zaplatení štartovného, zašlite na adresu:

                 ŠK HORAL – ALTO Slovakia
Sládkovičova 33
059 21 SVIT
Tel.: +42152 / 7756 885, 7757 122, 7757 158

Informácie:                     Priebežne na www.horal.sk. Prípadne od 08:00 – 15:00 na horeuvedenej adrese a tel. číslach (p. Ivan ZIMA)

Podmienky:                    – Podujatie sa uskutoční za každého počasia. V prípade extrémne chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu (skrátenie) trate.
                                         – Maratón absolvujú účastníci za plnej cestnej premávky, bez dopravných obmedzení ostatných účastníkov na vlastné nebezpečenstvo.
                                         – Odporúčame lekársku prehliadku!
                                         – Osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov !
                                         – Moderná cyklistická prilba, ktorej základ tvorí polystyrenový výlisok, je povinná počas celého absolvovania trate!!! Helma musí byť pevne upnutá na hlave účastníka!
                                          – Časový limit absolvovania trate 2. etapy je do 19:00 + splnenie časových limitov na trase.
                                          http://www.horal.sk[:en]

3-day (3 stages) MTB marathon HORAL TOUR 8.th Anniversery – propositions

Term:                              HORAL TOUR: friday, saturday, sunday 12.-14.August 2016
Organizer
:                      Sport club
HORAL – ALTO Slovakia, town Svit, villages Batizovce,  Liptovská Teplička a Šuňava

General sponsor:          DEMA Senica a.s.,        ALTO Slovakia s.r.o. SVIT

Main referee:                  Ing. Richard Gross
HORAL TOUR:               1. stage:
mountains High Tatras = 40 km, total ascending 1.900 m
                                        2. stage: mountains Low Tatras = track HORAL KREJZI or HORAL LEJZI or HORAL SENZI (see. proposition marathon HORAL)
                                        3. stage: Cros Country = 7 x lap 4,2 km, total ascending 7 x 200 m. (Women and MASTERS 5x lap)
The o
rganizer reservs rights to change routes!

Characteristic:               MTB 3 stages marathon in attractive alpine environment. Three national parks: High Tatras, Low Tatras and Slovak Paradise. Long and heavy steeping. Beutifull viuws. 3. stage – technical Cross country lam (XCO).

Registration:                  At the race office. SVIT, str. Štefánikova (small SPORT HALL) on friday 12. August 2016 from 11:00 till 12:30.4. It is recommended to bring your health insurance card with you!

Start 1. stage:                SVIT, friday 12.8.2016 at 13:00 o´clock.        Finish: SVIT KOLIBA from 15:00 till 17:00
S
tart 2. stage:                 HORAL Krejzi:
SVIT at 7:00 o´clock.              Finish: SVIT KOLIBA from 14:30 till 19:00
                                         HORAL Lejzi: SVIT at 9:00 o´clock.              Finish: SVIT KOLIBA from 12:30 till 16:30
HORAL Senzi:
SVIT at 10:00 o´clock.            Finish: SVIT KOLIBA from 12:30 till 14:30
Start 3. stage                 
SVIT, sunday 14. August at 13:30 o´clock    Finish: SVIT, KOLIBA from 15:30 till 16:00

Prices:                            For winners (1-st. three places) in all categories prizes for 1st. stage, for 3rg. stage and total result of HORAL TOUR. Prices for 2nd. stage are given in the context of the marathon HORAL.

Teams competition:     The Slowest team – in this competition are counted all finish time of all participants of the team on all tracks of HORAL TOUR. The winner will be the team , who completed the longest time. If there are some participants of team who take part only marathon HORAL, their time is also added into summary time of team.
                                       The fastest team: –  in this competition are counted points of the three fastest participants of the team who take parts on 3 stages marathon HORAL TOUR. The condition is: Minimum 3 member of team have to finish all three stages of HORAL TOUR.
Points:
1st. stage: … winner 1.000 points
2nd. stage: HORAL KREJZI…winner 1.200 points
HORAL LEJZI…winner 1.000 points
HORAL SENZI…winner 800 points
3rd. stage …winner 1.000 points.
Other biker by
the formula according to the final time.

Table tracks a categories:

Kategória

TRACK of 2nd. stage – saturday

3. etapa

Krejzi

A – trasa

extrém maratón

Lejzi

B -trasa

maratón

Senzi

C – trasa

polmaratón

Ízi

D – trasa

štvrťmaratón

Dejzi

XC lap

Juniors – 17, 18 rokov

 

 

   

5 x

Men – 19 – 39 years

   

7 x

Men – 40 – 49 years  √  √  √      5 x
Men Masters from 50 years

   

5 x

             
Žomen withou age diferences

   

5 x

               

Ceremonies:            HORAL – saturday 18:00. Rafle on saturday evening at 19:00, HORAL TOUR and team competitions – sunday at 17:00

Payment of starting fee :
A) bank transfer

B) post transfer on the bank account of organizer

In both cases to account 1473760653 / 0200 (VÚB Svit), IBAN: SK79 0200 0000 0014 7376 0653. As a variable symbol you use your date of birth in face YYYYMMDD. Copy of payment you bring to registration at the race office.

Translate »