GDPR informácie ŠKODA

Informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.

Vyhotovenie fotografií počas pretekov v rámci ŠKODA BIKE OPEN TOUR
organizovaných spoločnosťou ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.

Týmto dokumentom Vám ako prevádzkovateľ osobných údajov – spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., so sídlom Sabinovská 6, 821 02 Bratislava, IČO: 31 347 215, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 4775/B, (ďalej len „spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko“) – poskytujeme informácie o spracúvaní osobných údajov a Vašich právach súvisiacich s daným spracúvaním.

K spracúvaniu dochádza v rámci tejto činnosti: Vyhotovenie fotografií počas pretekov v rámci ŠKODA BIKE OPEN TOUR organizovaných spoločnosťou ŠKODA AUTO Slovensko.

VYHOTOVENIE FOTOGRAFIÍ POČAS PRETEKOV

Účel spracúvania:
Vyhotovenie fotografií počas pretekov v rámci ŠKODA BIKE OPEN TOUR organizovaných spoločnosťou ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.

Popis účelu spracúvania:
Vaše osobné údaje ( fotografie ) využijeme na marketingovú propagáciu jednotlivých pretekov v rámci ŠKODA BIKE OPEN TOUR a to buď na príslušnej web stránke preteku, resp. celej série ŠKODA BIKE OPEN TOUR, alebo na našej web stránke (
www.skoda-auto.sk), alebo v časopise, ktorý vydávame s cieľom propagovať značku ŠKODA, motorové vozidlá značky ŠKODA, ŠKODA Originálne dielce a príslušenstvo a služby k týmto tovarom.

Oprávnenie na spracúvanie:
Spracúvanie vykonávame na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame:
fotografie počas eventov (pretekov ŠKODA BIKE OPEN TOUR).

Doba spracúvania a archivácie:
5 rokov od konania eventu/preteku.

Kategória sprostredkovateľov alebo príjemcov, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť:
Obchodný partner zabezpečujúci vyhotovenie fotografií z eventu/preteku. Vaše osobné údaje môžu byť na požiadanie poskytnuté orgánom verejnej moci, najmä súdom, Polícii Slovenskej republiky a ďalším orgánom činným v trestnom konaní v nevyhnutnom rozsahu a v medziach zákona.

Zdroj údajov:
Osobné údaje získavame priamo od Vás počas konania eventu/preteku.

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo nadnárodným spoločnostiam:
V rámci uvedeného spracúvania sa Vaše osobné údaje nebudú odovzdávať do tretích krajín, ani iným nadnárodným spoločnostiam.

Automatizované rozhodovanie na základe osobných údajov:
V rámci tohto spracúvania k nemu nedochádza.

Ostatné informácie:
Osobné údaje môžu byť predmetom archivácie vo verejnom záujme a použité pre účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu. V odôvodnených prípadoch môžu byť osobné údaje predmetom spracúvania z dôvodu riešenia právnych záležitostí, vrátane plnenia povinností voči orgánom verejnej správy, sledovania a priebežného vyhodnocovania právnych rizík.

AKÉ MÁTE PRÁVA?

V rámci spracúvania osobných údajov máte nasledujúce práva:

  • Právo na prístup k osobným údajom,
  • Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov.
  • Právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov,
  • Právo na výmaz údajov v prípade, ak zanikne účel spracúvania, alebo pokiaľ sú osobné údaje spracúvané nezákonne,
  • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • Právo na prenosnosť údajov, na základe ktorého môže dotknutá osoba získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov,
  • Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov vrátane profilovania,
  • Právo podať sťažnosť u dozorového orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

AKO MÔŽETE UPLATNIŤ SVOJE PRÁVA?

Ak máte otázky, týkajúce sa ochrany osobných údajov a ich spracúvania, využite nasledujúce spôsoby komunikácie.

V súvislosti s uplatnením Vašich práv môže spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady potrebné na vybavenie požiadavky, ak sú takéto požiadavky zjavne neodôvodnené alebo neprimerané.

Elektronicky na adrese:

http://www.skoda-auto.sk/osobne-udaje/
dpo@skoda-auto.sk

Telefonicky na tel. čísle:

+421 2 48 247 100

Písomne na adrese:

ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.
do rúk: Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov

Sabinovská 6
821 02 Bratislava
Slovenská republika

Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov (DPO)

V prípade otázok smerom k ochrane osobných údajov môžete kontaktovať Zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko.

http://www.skoda-auto.sk/osobne-udaje/
dpo@skoda-auto.sk

MOŽNOSŤ PODÁVANIA SŤAŽNOSTI

Ak nesúhlasíte so spôsobom, akým Vaše osobné údaje spracúvame, môžete na ochranu svojich práv podať sťažnosť u Zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko alebo podať sťažnosť u dozorového úradu.

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
+421 /2/ 3231 3214
statny.dozor@pdp.gov.sk

Translate »