[:sk]

3. stretunutie projektu ENI hostil slávny SALZKAMMERGUT TROPHY v krásnom horskom prostredí rakúskeho mesta Bad Goisern. Letné počasie počas pretekov sa veľmi rýchlo zmenilo na veľmi daždivé počasie, ktoré preverilo nie len pretekárov ale aj samotných organizátorov.

Po piatočnom úvodnom stretnutí sme sa hneď pustili do pomoci prípravy prvého preteku jednokoliek, pripevňovali sme banery a reklamné tabule na ochranné oplotenie v priestore štartu a cieľa pretekov. V podvečerných hodinách sa konali preteky v zjazde na jednokolkách , kde sme sa rozdelili a zodpovedali sme za bezpečný prechod jazdcov po trati. Preteky prebehli úspešne bez závažných problémov.

Sobotňajšie veľmi pochmúrne počasie neodradilo jazdcov od náročného preteku. Pozreli sme si záujímavý štart trasy B (119 km), v ktorom jazdci bolí púšťaní na trať v niekoľkých štartovných vlnách. Po úspešnom štarte sme sa podielali na príprave After Race Party, kde sme premiestňovali stoly, stoličky, svetelnú a zvukovú techniku, a postavili sme bar zo stolov a lavičiek. Potom sme sa presunuli do mesta Bad Ischl , kde sme kompletne pripravili priestor štartu, vrátane pripevňovania banerov a umiestňovania bezpečnostných zábran. Po úspešnom štarte sme areál následne demontovali. Presunuli sme sa pozrieť na priebeh pretekov na občerstvovaciu stanicu vo Weissenbachu. Počasie celý deň bolo upršané , ale v tom čase začalo pršať ešte viac. Našťastie sa nikomu nič nestalo a vo večernýh hodinách sme sledovali ako poslední jazdci prichádzahú do ciela po viac ako 16 hodinách na trati (trať A – 210 km). Následne po vyhodnotení pretekov nasledovala after párty.

V nedeľu sme zažili z celých pretekov najhoršie počasie, v ktorom museli mladí Juniory zdolať nie len svojich súperov ale aj počasie. Náše pôsobenie na pretekoch zakončilo posledné stretnutie organizátorov, kde sa premietali video reporty z maďarského Crosskovácsi a nakoniec po spoločnej rozlúčke sme vyrazili na cestu domov.

Ďakujeme veľmi prekne, že sme sa mohli zúčastniť SALZKAMMERGUT TROPHY. Odniesli sme si veľa krásnch zážitkov a skúseností z pretekov, ktoré by sme radi aplikovali aj na preteky HORAL. Tešíme sa na stretnutie projektu ENI u nás na Slovensku.

Za ŠK HORAL SALZKEMMERGUT TROPHY zúčastnili dvaja mladí dobrovoľníci Eduard a Ján. Spolu s nimi vycestovali aj naši lídri projekti Ivana a Ivan.

 

Viac o ENI si môžete prečítať na webe:

https://www.mtb4eu.net/sk/domov

Aktuálne informácie na FB profile:

https://www.facebook.com/ENI-ENcourage-Involve-Engage-419546768788808/

[:en]

ENI - 3rd visit of Salzkammergut Trophy 2019

3rd visit of ENI project was held by famous SALZKAMMERGUT TROPHY in the town Bad Goisern situated in beautiful mountain environment of Austria. Summer weather during race quickly changed into very rainy weather which tested not only racers but also organizers.

After Friday’s opening meating all organizers, including us and other volunteers, started preparing the first race of unicycles. We set banners and commercials on the security fences in the start/finish area. The race of unicycles started in the evening and we were responsible for track security throughout the whole race. Fortunately, everything went fine.

Saturady’s bad weather didn’t undeterred all racers from very difficult race. We saw interesting start of track B (119 km) where racers were starting in several starting waves. After successful start we started to help preparing After Race Party where we moving tables, chairs, sound and lightning technology. Also we built huge bar made of tables and benches. Then we moved to Bad Ischl town  where we were helping organizers to prepare start/finish area , including setting banners and commercials on the security fences. After successful start we deconstructed whole area and moved to a refreshment station in Weissenbach. The weather was terrible , but weather in that time was even more terrible. Fortunately, nobody was hurt. In the evening we were watching last racers comming to finish after more than 16 hours on the track (track A – 210 km). Also there was an After Party after evaluation.

In Sunday we experienced the worst weather where youngsters have to  conquer not only their opponents but also the weather. Our company ended with the last meeting of the organizers where video reports were presented from Hungarian Crosskovácsi Race. Finally after mutual farewell we started our journey home.

We would like to thank, that we had a chance to participate in SALZKAMMERGUT TROPHY. We have a lot of beautiful experiences. We are looking forward to meeting the project ENI in Slovakia.

The participants from ŠK HORAL SLAZKAMMERGUT TROPHY were two young volunteers Eduard and Ján. Together with them, our project leaders Ivana and Ivan also traveled.

 

For more information about ENI project visit following websites:

https://www.mtb4eu.net/sk/domov

Current information about FB profile:

https://www.facebook.com/ENI-ENcourage-Involve-Engage-419546768788808/

[:]