[:sk]

Encourage, Involve, Engage

S potešením Vás chceme informovať, že Horal sa stal súčasťou medzinárodného projektu podporovaného cez program EÚ Erasmus+. Projekt pod názvom „Encourage, Involve, Engage” (ENI) je zameraný na mladých dobrovoľníkov (do 25 rokov) pri organizovaní outdorových športových súťaží so zameraním na MTB cyklistiku.

Cieľom projektu je podporiť, povzbudiť a iniciovať mladých ľudí v zapájaní sa do dobrovoľníckej činnosti, ako aj pomôcť k stretávaniu, výmene skúseností a vzájomného obohatenia dobrovoľníckej činnosti v zúčastnených krajinách na konkrétnych vybraných podujatiach.

Do projektu sú zaradené podujatia:

4.5.2019 ŠELA MARATÓN 4.5.2019 Lipník nad Bečvou, (CZ)
15.6.2019 CROSSKOVÁCI MTB MARATHON Nagykovácsi, (HU)
13.7.2019 SALZKAMMERGUT TROPHY Bad Goisern (A)
10.8.2019 HORAL MTB MARATÓN Svit, (SK)

Zatiaľ sme urobili prieskum o dobrovoľníctve v jednotlivých krajinách. My sme mali na starosti aj prípravu dotazníka pre organizátorov MTB podujatí. Absolvovali sme rozhovory a vyplnenie dotazníka so piatimi organizátormi MTB podujatí na Slovensku.

15.2.2019 sme absolvovali prvé koordinačné stretnutie v rakúskom Obertauerne, na ktorom sme sa zoznámili s projektom, rozdelili sme si úlohy a informovali sa o výsledkoch dotazníka a stave dobrovoľníctva v jednotlivých krajinách. Informovali sme sa aj o plánovaných návštevách dobrovoľníkov na jednotlivých maratónoch zaradených do projektu.

Nasledujúce stretnutie nás čaká počas prvého májového víkendu na ŠELA maratóne v Lipníku nad Bečvou.

Viac o ENI si môžete prečítať na webe:

https://www.mtb4eu.net/sk/domov

Aktuálne informácie na FB profile:

https://www.facebook.com/ENI-ENcourage-Involve-Engage-419546768788808/

[:en]

Encourage, Involve, Engage

With pleasure we would like to inform you that Horal became the part of international project supported by EÚ Erasmus+.  Project with its name „Encourage, Involve, Engage” (ENI) is focused on young volunteers (till 25 years old) while organizing outdoor sport competitions focused on MTB cycling.

The aim of the project is to support, encourage and inicialize young people to participate in vollunteering, at the same time also to help with meeting each other, exchanging skills and mutual enrichment of volunteering in participating countries on the specificly chosen locations.

Following locations are included into the project:

4.5.2019 ŠELA MARATÓN 4.5.2019 Lipník nad Bečvou, (CZ)
15.6.2019 CROSSKOVÁCI MTB MARATHON Nagykovácsi, (HU)
13.7.2019 SALZKAMMERGUT TROPHY Bad Goisern (A)
10.8.2019 HORAL MTB MARATÓN Svit, (SK)

We have done some research about volunteering in individual countries, so far. Also, we had to take care of preparing questionnaire for MTB organizers. We had several interviews and we had to take questionnaire with five MTB organizers from Slovakia.

On the 15th February 2019 we attented the first coordinating meeting in Austrian Obertauerne where we met the project, also we devided tasks and we were informed about results of the questionnaire and the state of volunteering in individual countries. Also we were informed about planned meetings of volunteers in individual Marathons included in the project.

The following meeting is waiting for us on the first weekend in May on ŠELA marathon in Lipnik nad Bečvou.

You can find more information about project ENI here:

https://www.mtb4eu.net/sk/domov

For the latest news about project ENI visit FB profile:

https://www.facebook.com/ENI-ENcourage-Involve-Engage-419546768788808/

[:]