[:sk]

FAQ

Otázka 1:
Dobrý deň.
Chcela by som sa informovat ohľadne Me vo Svite. Pokiaľ chceme postavit v nedeľu na štart pretekárov a pretekárky v kategóriach masters musia spĺňať nejake podmienky? Alebo stačí, že maju vydané licencie v týchto kategóriách?

Ďakujem
– – –
Odpoveď:
Dobrý deň ,
informácie o podmienkach účasti nájdete v tomto článku:
https://www.horal.sk/2016/?p=1688
S Vašou otázkou súvisia body:
2. Typ pretekov
Preteky sú otvorené pre športovcov kategórií: Ženy Elite (WE) (19 rokov a staršie), Muži Elite (ME) (19 rokov a starší ) a pre všetky MASTERS kategórie (od 30 rokov) Muži aj Ženy. Preteky sú súčasťou UCI kalendára ako kontinentálny šampionát (UCI CC).
3. Registrácia pretekárov
Národné federácie ako aj kluby sú povinné registrovať ich pretekárov priamo na web stránke Registácia je otvorená od 01.04.2017. Posledný termín na registráciu je 10.07.2017 do polnoci Letného Stredo Európskeho času (SELČ).

Tu je povedané, že prihlášky môžu posielať národné federácie aj kluby.

Pretekári, ktorých prihlásia národné federácie, štartujú za národné tímy v reprezentačných dresoch a pretekári, ktorých prihlásia kluby, štartujú v klubových dresoch za kluby.

Registrácia je platná len cez oficiálny web, nie e-mailom. Bude spustená v apríli.
_____________

Otázka 2:
Ahoj, rád by som sa spýtal, či je maratón otvorený aj pre amatérskych cyklistov. Ja mám 37 rokov, takže by som sa rád zúčastnil v MASTERS kategórii. Potrebujem licenciu národného cyklistického zväzu? Ďakujem!

Odpoveď
Európsky šampionát je aj pre všetky MASTERS kategórie. Pre 37 ročného muža je kategória MUŽI MASTERS 35-39. Pre nich je trasa 134km. Potrebujete licenciu národného cyklistického zväzu. Ak nemáte licenciu, môžete absolvovať sobotňajší maratón HORAL (12. august 2017). Sú tam 4 trate (134km, … 27km).

Otázka 3:
Chcel by som sa spýtať, ktorú trasu Majstrovstiev Európy budem absolvovať, keď mám 39 rokov? Ďakujem!

Odpoveď
Európsky šampionát je aj pre kategórie ELITE a všetky MASTERS kategórie. Pre 39 ročného muža je určená trasa 134km. Úplné rozdelenie trás pre jednotliké kategórie je nasledujúce:

134km:
MUŽI ELITE,
MUŽI MASTERS 30-34 rokov, MUŽI MASTERS 35-39 rokov,

78km:
ŽENY ELITE
ŽENY MASTERS 30-34 rokov, ŽENY MASTERS 35-39 rokov, ŽENY MASTERS 40-44 rokov, ŽENY MASTERS 45-49 rokov, ŽENY MASTERS 50-54 rokov, ŽENY MASTERS 55-59 rokov, ŽENY MASTERS 60+ rokov.

MUŽI MASTERS 40-44 rokov, MUŽI MASTERS 45-49 rokov, MUŽI MASTERS 50-54 rokov, MUŽI MASTERS 55-59 rokov, MUŽI MASTERS 60-64 rokov, MUŽI MASTERS 65-69 rokov, MUŽI MASTERS 70+ rokov

Otázka 4:
Aké sú podmienky pre účasť na Majstrovstvách Európy v MTB maratóne? Môžu sa zúčastniť iba reprezentačné tímy?

Odpoveď
V doterajšej histórii Majstrovstiev Európy v MTB maratóne boli organizované samostatné šampionáty pre kategórie ELITE a kategórie MASTERS. Počas ME 2017 na Slovensku to bude po prvý krát, keď budú obidva tieto šampionáty organizované spolu na jednom mieste a v rovnakom čase pre katgórie ELITE a MASTERS a to pre ženy aj pre mužov. Takže 13. augusta vo Svite budú dekorovaní až 18-ti Majstri Európy.
Základnou podmienkou pre účasť na ME XCM je licencia príslušného národného cyklistického zväzu. Šampionát je teda určený iba pre držiteľov licencie.
Každá krajina môže nominovať na šampionát 6 reprezentantov v kategóriách ELITE, ktorí majú účasť zdarma. Okrem reprezentačných tímov jednotlivých európskych krajín, ktoré nominujú národné cyklistické zväzy sa šampionátu môžu zúčastniť aj cyklisti, ktorí sú delegovaní svojimi klubmi.
Takže európskeho šampionátu sa môžete zúčastniť aj Vy, ak ste držiteľom licencie a uhradíte príslušné štartovné.

Zoznam všetkých kategórií:

ŽENY ELITE
ŽENY MASTERS 30-34 rokov
ŽENY MASTERS 35-39 rokov
ŽENY MASTERS 40-44 rokov
ŽENY MASTERS 45-49 rokov
ŽENY MASTERS 50-54 rokov
ŽENY MASTERS 55-59 rokov
ŽENY MASTERS 60+ rokov

MUŽI ELITE
MUŽI MASTERS 30-34 rokov
MUŽI MASTERS 35-39 rokov
MUŽI MASTERS 40-44 rokov
MUŽI MASTERS 45-49 rokov
MUŽI MASTERS 50-54 rokov
MUŽI MASTERS 55-59 rokov
MUŽI MASTERS 60-64 rokov
MUŽI MASTERS 65-69 rokov
MUŽI MASTERS 70+ rokov

Otázka 5:
Ak niekto chce štartovať na Európskom šampionáte v ELITE kategórii má štartovné zdarma? Mám na mysli bez potvrdenia jeho  národnej cyklistickej federácie? A ak jazdec zaplatí štartovné, nepotrebuje potvrdenie federácie, jednoducho môže štartovať?

Odpoveď:
Štartovné zadarmo je maximálne pre 6 osôb z každej karajiny v ELITE kategórii. Títo cyklisti musia byť potvrdení ich národným cyklistickým zväzom. Nikto bez potvrdenia NCZ nebude mať štartovné zdarma. Bezplatné štartovné je len pre ELITE kategóriu!
Ostatní cyklisti (delegovaní ich klubmi), musia platiť štartovné. Ktokoľvek môže štartovať na Majstrovstvách Európy. Podmienka je jediná – licencia národného cyklistického zväzu.

Otázka 6:
Aké sú podmienky platenia štartovného? Kedy a ako mám uhradiť štartovné?

Odpoveď:
Štartovné uhraďte prevodom na účet organizátora IBAN: SK79 0200 0000 0014 7376 0653, BIC kód banky: SUBASKBX po vyplnení registrácie. Ako variabilný symbol použite číslo Vašej licencie. Majiteľ bankového účtu je organizátor pretekov:

Športový klub HORAL – ALTO Slovakia
Mierová 84
059 21 Svit
Slovensko

Šesť reprezentanov každej krajiny má štartovné zadarmo. Podmienkou uplatnenia štartovného zadarmo je zaslanie potvrdenia príslušného národného cyklistického zväzu o delegovaní šiestich cyklistov ako reprezentantov krajiny. Súčasťou potvrdenia musí byť menný zoznam reprezentantov s ich číslami licencií. Potvrdenie zasielajte na adresu: office@horal.sk.

ŠTARTOVNÉ :

Do 04.8.2017                                                        Od 05.8.2017
Till 04. August 2017                                              From 05. August 2017

MUŽI (MEN) ELITE                        50 €                                                                     60 €
ŽENY (WOMEN) ELITE                  50 €                                                                     60 €
MASTERS                                      50 €                                                                     60 €

______________

 

[:en]

FAQ

Question 1:
Hello!
I would like to inform about European Chamipionship. Are there some conditions for riders to be participant in categories masters? Or it is enough to be holder of licenses in these categories?

Thank you!
– – –
Odpoveď:
Hello,
informations about conditons for riders you can see in this article:
https://www.horal.sk/2016/?p=1688

_____________

Question 2:
Hello I would like to ask you if the Marathon is also opened for amateur cyclists. I am 37 years old, so I would ride in the Master class. However, do I need a licence from the Romanian Cycling Federation? thank you, best regards

Answer
European Champoinship is also for MASTER categories. For man 37 years old is category MEN MASTERS 35-39. Track for them is 134km. You need national cycling licence. If you don´t have licence, you can ride open HORAL marathon on saturday (August 12-th.). There are 4 tracks (134km, … 27km)

_____________

Question 3:
I would like to ask, whitch track I will ride for European Championships if I am a man 39 years old?

Answer
European Chapionship is open for ELITE categoriues and also for all MASTERS categories. For men 39 years is track 134km. There are tracks for all categories:

134km:
MEN ELITE,
MEN MASTERS 30-34 years, MEN MASTERS 35-39 years,

78km:
WOMEN ELITE
WOMEN MASTERS 30-34 years, WOMEN MASTERS 35-39 years, WOMEN MASTERS 40-44 years, WOMEN MASTERS 45-49 years, WOMEN MASTERS 50-54 years, WOMEN MASTERS 55-59 years, WOMEN MASTERS 60+ years.

MEN MASTERS 30-34 years, MEN MASTERS 35-39 years, MEN MASTERS 40-44 years, MEN MASTERS 45-49 years, MEN MASTERS 50-54 years, MEN MASTERS 55-59 years, MEN MASTERS 60-64 years, MEN MASTERS 65-69 years, MEN MASTERS 70+ years.

_____________

Question 5:
If somebody want to start at Marathon EC in ELITE category is it free? I mean without a permit of national federation? And if the rider pay the entry fee, he/she doesn’t need the permit from federation just ride?

Answer:
The entry fee is free for max 6 biker of every country in ELITE category. They have to be permitted by their national cycling federation. Nobody without permit of NCF will have free entry fee. Free entry fee is only for ELITE category!
Another bikers (delegated by their club), have to pay entry fee. Anybody can start at UEC Marathon EC. The condition is only one – the licence of the national cycling federation.

_____________

Question 6:
What are the condition of payment entry fee? How and when I have to pay?

Answer:
Entry fee should be paid by bank transfer to organizer IBAN: SK79 0200 0000 0014 7376 0653, BIC bank code: SUBASKBX. Please, pay within 10 days after filling the registration. As a variable symbol use your licence number. Owner of bank accoun is the organizer of the race:

Sport club HORAL – ALTO Slovakia
Mierová 84
059 21 Svit
Slovakia

Six representatives from each country have a free entry fee. Requirements for the application of free entry fee is sending the confirmation by the competent national cycling federation. Part of the confirmation must be a list of names of representatives with their licence numbers. Please, send the confirmation to: office@horal.sk.

ŠTARTOVNÉ / ENTRY FEE:

Do 04.8.2017                                                        Od 05.8.2017
Till 04. August 2017                                              From 05. August 2017

MUŽI (MEN) ELITE                        50 €                                                                     60 €
ŽENY (WOMEN) ELITE                  50 €                                                                     60 €
MASTERS                                      50 €                                                                     60 €

_____________

[:]